Regulamin Sklepu internetowego

Regulamin Sklepu internetowego BAILDON

1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Baildon”, dostępnego pod adresem www.wiertla.pl/sklep, prowadzonego przez spółkę pod nazwą: Fabryka „Wiertła Baildon” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Johna Baildona 64B, NIP: 6342249869, REGON 273752671, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000293100.

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy „Baildon”, dostępny pod adresem www.wiertla.pl/sklep, prowadzony przez Spółkę.
 2. Spółce – należy przez to rozumieć spółkę działająca pod nazwą Fabryka „Wiertła Baildon” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Johna Baildona 64B, NIP: 6342249869, REGON 273752671, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000293100. 
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług Sklepu w celu kupna Towarów bądź Usług na zasadach określonych w Regulaminie. 
 4. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Użytkownika, na podstawie którego zamawia on Towary (oferta Użytkownika zakupu Towaru) składane za pośrednictwem Sklepu. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację. 
 5. Loginie – należy przez to rozumieć ciąg znaków ustalany przez Użytkownika w przypadku rejestracji w Sklepie, będący adresem email, przypisany do jego osobistego Konta.
 6. Haśle – należy przez to rozumieć poufny ciąg liter i cyfr umożliwiający dostęp do zarejestrowanego Konta i udostępniony tylko Użytkownikowi rejestrującemu Konto. 
 7. Koncie – należy przez to rozumieć zbiór informacji i funkcjonalności udostępnionych Użytkownikowi, tylko po podaniu przez niego prawidłowego Loginu i Hasła. 
 8. E-mailu – należy przez to rozumieć adres skrzynki pocztowej, która jest wskazana przez Użytkownika, w momencie rejestracji lub zamówienia Towaru. 
 9. Towarze – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, której dotyczy umowa sprzedaży, zamawianą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem serwisu internetowego (Sklepu) dostępnego pod adresem www.wiertla.pl/sklep
 10. Umowie – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny lub Ustawy konsumenckiej, zawieraną pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na www.wiertla.pl/sklep
 11. Sprzedającym – należy przez to rozumieć Spółkę jako stronę Umowy, od której Użytkownik nabywa Towar, zgodnie z treścią Zamówienia złożonego przez Użytkownika. 
 12. Dniu Roboczym – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. 
 13. Ustawie konsumenckiej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21);
 14. Konsumencie – z zastrzeżeniem treści zdania następnego, należy przez to rozumieć Użytkownika będącego osobą fizyczną, dokonującego zakupu, na podstawie Umowy, Towaru lub Usługi niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 15. Kodeksie  Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku „Kodeks cywilny” (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). 

3. Zakres oferty Sklepu

 1. Celem działania Sklepu jest umożliwienie znalezienia narzędzi zgodnie z asortymentem Towarów, przedstawionych w ramach Sklepu.
 2. Dostęp do treści w ramach Sklepu jest bezpłatny.
 3. Cały asortyment Towarów prezentowanych na stronach Sklepu pochodzi z oferty handlowej Spółki.

4. Warunki dostępu i korzystania ze Sklepu

 1. Celem działania Sklepu jest umożliwienie znalezienia i zakupu narzędzi zgodnie z asortymentem Towarów, przedstawionych w ramach Sklepu.
 2. Dostęp do treści w ramach Sklepu jest bezpłatny.
 3. Cały asortyment Towarów prezentowanych na stronach Sklepu pochodzi z oferty handlowej Spółki.

5. Rejestracja w Sklepie

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nie jest wymagana do przeglądania jego treści ani do złożenia Zamówienia.
 2. Rejestracja umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji Sklepu.
 3. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz dostępny w ramach Sklepu. Po wysłaniu wypełnionego formularza musi ostatecznie potwierdzić wolę rejestracji.
 4. Formularz, o którym mowa pod lit. c powyżej, powinien zostać wypełniony zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym.
 5. Użytkownik rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste Konto, którego Hasło ustanawia sam.
 6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji Użytkownik ma prawo do ich poprawienia.

6. Składanie i realizacja Zamówień

 1. Użytkownik może składać Zamówienia poprzez stronę www.wiertla.pl/sklep. Po złożeniu Zamówienia poprzez stronę www.wiertla.pl/sklep, Użytkownik otrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało złożone za pośrednictwem Sklepu. Po weryfikacji dostępności Towaru, Użytkownik otrzyma e-mailem potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji albo informację, o której mowa pod lit. g poniżej (odmowa przyjęcia Zamówienia do realizacji lub prośba o jego modyfikację).
 2. Użytkownik może zapoznać się z asortymentem Towarów, dostępnym w ramach Sklepu od momentu wejścia na stronę internetową Sklepu.
 3. Oferta przedstawiona w ramach Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma wyłącznie charakter informacyjny. Oferta zawarcia Umowy składana jest każdorazowo przez Użytkownika, w formie Zamówienia, a transakcja zawierana jest w momencie akceptacji Zamówienia przez Spółkę.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Realizacja każdego Zamówienia odbywa się w sposób wskazany przez Użytkownika (wybrany spośród oferowanych przez Sklep) oraz we wskazanym przez niego miejscu.
 6. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, w której przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Przy płatnościach kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w banku Użytkownika.

7. Dostawa Towaru

 1. Możliwości dostawy Towaru do Użytkownika:
  1. Dostawa Towaru następuje na wskazany adres, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienie zostanie wysłane firmą kurierską.
  2. Czas realizacji zamówienia na Towar rozumiany jako jego przekazania do wysyłki firmie kurierskiej, wynosi do 2 dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia. Czas dostawy określony jest w zakładce „Dostawa” (link).
  3. W momencie nadania przesyłki, na adres mailowy Użytkownikowi zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę.
  4. W przypadku braku odbioru Towaru przez Użytkownika i jego zwrotu do Sklepu przez firmę kurierską, Sklep zwraca Użytkownikowi uiszczoną cenę Towaru w terminie 14 dni od dnia zwrotu Towaru przez firmę kurierską, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, przy czym w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej, a przy wpłatach gotówkowych zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.
 2. W przypadku, gdy przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem Użytkownik stwierdzi:
  1. uszkodzenie mechaniczne zawartości przesyłki,
  2. niekompletność przesyłki,
  3. niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Sklep zwraca Użytkownikowi uiszczoną cenę Towaru w terminie 14 dni od dnia zwrotu Towaru przez firmę kurierską, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, przy czym w przypadku, gdy zapłata nastąpiła kartą płatniczą, zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej, a przy wpłatach gotówkowych zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

 1. W przypadku, gdyby opóźnienie nastąpiło z winy kuriera, Spółka przekaże kontakt umożliwiający uzyskanie informacji o stanie wysyłki.
 2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru Konsumentowi bez wad.

8. Ceny Towarów

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

9. Koszty dostawy

 1. Dostawa Towaru jest płatna, a koszt takiej dostawy to 15,00 PLN;
 2. W szczególnych przypadkach koszt dostawy może być inny niż opisany pod lit. a powyżej. Wówczas taka informacja będzie umieszczona w zakładce „Dostawa” (link), a Użytkownik zostanie o tym powiadomiony przy składaniu Zamówienia.
 3. Wraz z Towarem, wydawany jest paragon lub faktura, stanowiące dokument sprzedaży będący dowodem zakupu, a także w przypadku Konsumentów pisemne potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z Pouczeniem o prawie odstąpienia, formularzem odstąpienia od Umowy. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów, prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków. Jeżeli na Towar udzielona jest gwarancja jakości, do Towaru dołączany jest także dokument gwarancji, wystawiony przez gwaranta.

10. Warunki płatności

 1.  W przypadku każdego Zamówienia możliwa jest:
  • płatność elektroniczna realizowana w serwisie rozliczeniowym PayU S.A.
  • w szczególnych przypadkach, możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze Towaru, zgodnie z zakładką „Formy płatności” (link).
 2. Dowodem płatności wystawianym przez Sprzedającego jest faktura imienna lub faktura.

11. Odstąpienie od Umowy. Procedura rozpatrywania reklamacji.

1. Odstąpienie od Umowy bez podania przyczyny – dotyczy wyłącznie Konsumentów.

Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

1) w przypadku Umowy dotyczącej nabycia Towaru – w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru;

3) w przypadku Umowy dotyczącej nabycia wielu Towarów, które dostarczane są osobno – w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów;

4) w przypadku Umowy, dotyczącej nabycia Towarów dostarczanych partiami lub w częściach – w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;

5) w przypadku Umowy o regularne dostarczanie Towarów przez czas oznaczony – w którym Konsument wszedł w posiadanie pierwszego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszego z Towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres Sprzedającego, tj. adres wskazany w pkt. 2 lit. b Regulaminu.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (w przypadku użycia karty płatniczej zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej), chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku odstąpienia od Umowy nabycia Towaru/Towarów Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

1) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

2. Procedura rozpatrywania reklamacji.

REKLAMACJE KONSUMENCKIE – RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU.

Konsument może zgłosić Reklamację z tytułu wady fizycznej bądź prawnej Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie w terminie 2 lat od wydania Towaru Konsumentowi. Reklamację należy zgłosić Sprzedającemu nie później niż 1 (jeden) rok po wykryciu wady fizycznej Towaru. W przypadku wady prawnej Towaru, termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym liczy się od dnia dowiedzenia się przez Konsumenta o wadzie, a gdy Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres podmiotu rozpatrującego Reklamacje tj.: Fabryka „Wiertła Baildon” S.A. ul. Johna Baildona 64 B, 40-115 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres email: das@wiertla.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (np.: kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.), przy czym w przypadku Reklamacji przesłanych drogą elektroniczną, ww. dokumenty powinny zostać przesłane w formie scanów.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy Towar na adres Spółki wskazany w pkt. 2 lit. b Regulaminu, Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie jej rozstrzygnięcia. W przypadkach zwrotu ceny, pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z treścią ppkt. 5) poniżej („zwrot pieniędzy”).

REKLAMACJE POZOSTAŁYCH UŻYTKOWNIKÓW – RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU.

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Użytkownika niebędącego Konsumentem, za wady fizyczne i prawne Towaru, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu. Użytkownik nie będący Konsumentem może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady, składając Sprzedającemu, stosowne oświadczenie w terminie wskazanym w Kodeksie cywilnym. Oświadczenie to powinno zostać złożone na adres podmiotu, który dokonał sprzedaży Towaru, tj. w przypadku Spółki – na adres wskazany w pkt. 2 lit. b Regulaminu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru (np.: kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Reklamowany Towar powinien zostać przesłany jednocześnie na adres podmiotu, który dokonał sprzedaży Towaru, wskazany w Regulaminie. Koszt odesłania Towaru obciąża Użytkownika i podlega zwrotowi w przypadku uznania reklamacji. Zwracany Towar powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedający wymieni Towar na wolny od wad albo zwróci uiszczoną przez Użytkownika cenę Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z treścią ppkt. 5 poniżej („zwrot pieniędzy”). Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania decyzji o rozpatrzeniu reklamacji i zwrocie ceny Towaru. Wymiana Towaru zostanie zrealizowana jeśli dany Towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku braku dostępnego Towaru na wymianę, Spółka zastrzega sobie prawo do zwrotu ceny zakupu. Poza wskazanymi powyżej uprawnieniami, Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem, nie przysługują żadne inne roszczenia wynikające z wad Towaru. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad Towaru ograniczona jest ponadto do kwoty, jaką Użytkownik niebędący Konsumentem zapłacił Sprzedającemu, za nabycie Towaru.

REKLAMACJE – GWARANCJA JAKOŚCI TOWARU – dotyczy wszystkich Użytkowników

Użytkownik może złożyć reklamację z tytułu gwarancji jakości Towaru, o ile na dany Towar została udzielona gwarancja producenta lub sprzedawcy tj. do Towaru dołączony został dokument gwarancji. Stosowne oświadczenie powinno zostać złożone przed upływem okresu gwarancyjnego. Warunki gwarancji, w tym okresy gwarancyjne i sposób jej realizacji określone są w dokumencie gwarancji.

RĘKOJMIA A GWARANCJA – dotyczy wszystkich Użytkowników

Użytkownik może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Użytkownika uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

1) Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła.

2) W przypadku zwrotu Towaru, co do którego Spółka potwierdziła niezgodność zawartości przesyłki z zamówieniem, koszty przesyłki pokryje Spółka.

3) W przypadku odmowy przyjęcia Towaru z powodu uszkodzenia mechanicznego paczki, w której dostarczony jest Towar, lub innych przyczyn wskazanych w pkt. 7 ppkt. 2 Regulaminu, Towar zostanie ponownie przesłany do Użytkownika, a w przypadku braku dostępności Towaru, zwrócimy pieniądze, o ile zostały wcześniej uiszczone. Spółka pokrywa w tym przypadku wszelkie koszty przesyłki.

4) Zwrot pieniędzy:

W przypadkach zwrotu ceny Towaru następującej w wykonaniu uprawnień Użytkownika z tytułu rękojmi, pieniądze zostaną zwrócone przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, przy czym w przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej, a przy wpłatach gotówkowych zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

12. Prawidłowe funkcjonowanie Sklepu

 1. Spółka, w miarę swych możliwości, stara się zapewnić bezproblemową i prawidłową działalność Sklepu.
 2. Spółka zobowiązuje się do pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu oraz z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.

13. Uprawnienia Spółki

 1. Spółka może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub funkcji Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik: 
  • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • dopuści się zachowania, które jest niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego, pod warunkiem że nie dotyczy to wad Towaru lub niezgodności z Zamówieniem lub jest wynikiem realizacji prawa do odstąpienia od Umowy zgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami.

14. Prawa autorskie

 1. Spółka posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu (w/w witryny) oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) Spółki, które są wykorzystywane przez Sklep, za wyjątkiem treści publikowanych przez Użytkowników.
 2. Prawa do w/w utworów Spółki podlegają ochronie prawnej i przysługują Spółce lub podmiotom, z którymi Spółka pozostaje w stałych stosunkach umownych mających za przedmiot w/w utwory.
 3. Wszelkie prawa do w/w utworów w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie lub przetworzenie utworów, bądź ich fragmentów bez zgody Spółki jest nielegalne.
 4. Modyfikacja utworu nie daje praw autorskich do utworu.
 5. Oryginalne zdjęcie, zmodyfikowane lub zniekształcone, jest nadal chronione prawem autorskim.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w stopce każdej podstrony Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

15. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Fabryka „Wiertła Baildon” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Johna Baildona 64B, 40-115 Katowice.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. a powyżej przetwarzane są przez Spółkę na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, wymagań przepisów prawa, zgód osób, których dane dotyczą oraz do obsługi umów zawartych z Użytkownikami , dla celów:
  • realizacji Zamówień na Towar na rzecz Użytkownika, którego dane dotyczą ,
  • marketingu usług świadczonych przez Sklep oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Użytkownika),
  • obsługi procesu rejestracji na stronie Sklepu, o czym mowa w pkt. 5 Regulaminu,
  • otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu Towarów, wyrażania opinii na temat Towarów oraz kontrolowania stanu złożonych przez niego Zamówień,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • zawarcia i wykonywania Umowy (włącznie z wystawieniem dowodu sprzedaży oraz dostawą Towarów) i obsługi reklamacji,
  • monitorowania aktywności Użytkownika w serwisach Spółki z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych;
  • dostarczenia informacji produktowej, zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami Użytkownika z wykorzystaniem profilowania na podstawie posiadanych danych Użytkownika w tym plików cookies (ciasteczek) oraz z wykorzystaniem narzędzi analitycznych,
  • prowadzenia badań i analiz statystycznych pod kątem funkcjonalności serwisu i poprawy jego funkcjonowania,
  • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • spełnienia wymogów prawnych i wewnętrznych regulacji Spółki związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.
 3. W ramach funkcjonowania Sklepu przetwarzamy następujący zakres danych:
  • dane pozyskane od Użytkownika: : imię i nazwisko, adres do korespondencji i wysyłki Towaru , numer telefonu, e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, nazwa i forma prawna firmy.
  • dane pozyskiwane automatycznie: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, login do naszego serwisu, adres e-mail, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, historię zakupów, przeglądane i wyszukiwane produkty, numer telefonu, pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) lub podobne dane dotyczące niektórych części Sklepu, w celu zapobiegania oszustwom i w innych celach, informacje o sesji, w tym czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy), oraz metod używanych do przeglądania strony.
 4. Przetwarzane dane podawane są dobrowolnie lub pozyskiwane automatycznie, jednakże bez ich przetwarzania przez Spółkę nie jest możliwa realizacja celów, o których mowa w pkt. b powyżej.
  Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą może skontaktować się ze Spółką w dowolnym czasie w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych:
 1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych;
 2. udostępnienia, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu przetwarzanych danych;
 3. bycia zapomnianym
 4. żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne;
 5. żądania przeniesienia danych do innego Administratora. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi naruszenie praw związanych z ochroną Jego danych osobowych, posiada możliwość zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy.
 6. Pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługującymi w związku z tym prawami Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na e-mail: das@wiertla.pl Obsługa zapytań dotyczących danych osobowych jest możliwa wyłącznie dla Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą lub jego opiekuna prawnego, po wcześniejszej poprawnej jego identyfikacji na podstawie historii współpracy ze Spółką lub, w przypadku niemożliwości zidentyfikowania z wykorzystaniem tych danych, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskującego.
 7. Spółka wdrożyła odpowiednie procedury i rozwiązania techniczne, zgodne z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosowane procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne mają na celu zabezpieczyć przetwarzane przez Spółkę dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym udostępnieniem.
 8. W ramach swojej działalności Spółka współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy wspierają Spółkę przy obsłudze sprzedaży produktów na rzecz Użytkowników oraz realizacji zadań koniecznych do funkcjonowania Spółki i mogą w tym celu przetwarzać dane osobowe Użytkowników w imieniu Spółki – na przykład: utrzymanie oprogramowania, poczta elektroniczna, usługi kurierskie, zarządzanie bazą danych, obsługa newsletterów, hosting stron, przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych, dostawcy systemów informatycznych (księgowego, ERP), analityka internetowa, niszczenie dokumentów. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców, Spółka ujawnia jedynie dane osobowe, które są niezbędne do dostarczenia usługi. Dostawcy Spółki zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych. Zewnętrzni dostawcy usług związani są klauzulą poufności i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie ze Spółką.
 9. Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania:
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przez czas jej obowiązywania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika do czasu jej odwołania.
  • Dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki przez czas jego trwania.
  • W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego przez czas do wniesienia sprzeciwu Użytkownika.
  • Dane przetwarzane w wyniku obowiązków prawnych Spółki przez czas wynikający z odpowiednich przepisów.
 10. Spółka oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Spółka oświadcza, że stosowane przez nią automatyczne przetwarzanie danych w ramach korzystania Sklepu (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika.
 12. Spółka zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jest do tego zobowiązany przepisami prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.
 13. Spółka informuje, że po opuszczeniu serwisów udostępnianych przez Spółkę lub po przekierowaniu na witrynę lub aplikację strony trzeciej, nie obowiązują powyższe zasady przetwarzania danych osobowych oraz warunki korzystania z serwisów Spółki. Spółka zaleca zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dane są obsługiwane przez tych dostawców.

16. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

 1. Komputer lub urządzenie mobilne musi być podłączone do Internetu
 2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodnie ze standardami:
  • Internet Explorer 11 lub nowszy, Microsoft Edge, najnowszy-1
  • Najnowsza wersja Firefoksa, najnowsza-1 (dowolny system operacyjny)
  • Najnowsza wersja Google Chrome, lub najnowsza-1 (dowolny system operacyjny)
  • Najnowsza wersja Safari, lub najnowsza-1 (Mac OS)
  • Safari Mobile dla iPada 2, iPada Mini, iPada z wyświetlaczem Retina (iOS 10 lub nowszy)
  • Safari Mobile na iPhone’a 4 lub nowszego; iOS 10 lub nowszy
  • Najnowsza wersja Google Chrome na telefon (Android 4 lub nowszy) gdzie: najnowszy-1 oznacza jedną główną wersję wcześniejszą niż najnowsza wersja przeglądarki.

Przeglądarki internetowe ulegają ciągłym zmianom, są ulepszane, a ich zabezpieczenia są coraz doskonalsze. Dlatego zalecamy regularne zabezpieczanie swojego oprogramowania, w tym systemu operacyjnego i przeglądarki. Kluczowe znaczenie ma instalacja aktualnych poprawek publikowanych najczęściej na stronach producentów danego oprogramowania. Zabezpieczają one przed wykorzystaniem przeglądarki bez wiedzy użytkownika i w sposób potencjalnie niebezpieczny. Polecamy regularne odwiedzanie stron poświęconych bezpieczeństwu poszczególnych przeglądarek i korzystanie z zawartych tam wskazówek.

 1. Komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji “cookies” oraz aktywny interpretator JavaScript.
 2. Sklep optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1170×768.

17. Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez Konsumentów.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (tzw. alternatywnych metod rozstrzygania sporów, dalej: „ADR”). Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:

1) zakończeniu procesu reklamacyjnego – z tego powodu, w przypadku problemów z zakupionym Towarem lub Usługą w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedającego;

2) wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie – jeżeli w danej sprawie jedna ze stron (np.: Sprzedający) nie będzie chciała poddać się procedurze ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie.

Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) zwrócenie się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

2) zwrócenie się do Śląskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowice: https://katowice.wiih.gov.pl/

Szczegółowe zasady dostępu do ww. procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Ponadto, niezależnie od ADR, w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona praw konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

18. Postanowienia końcowe

 1. Umowy są zawierane w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.wiertla.pl/sklep oraz w siedzibie Spółki. Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, kalkulowane są według normalnej taryfy, obowiązującej Użytkownika, stosownie do zawartej przez niego umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych.
 4. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy przesyłać pocztą na adres siedziby Spółki lub emailem na adres das@wiertla.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.