Polityka ochrony danych osobowych Fabryka „Wiertła Baildon” S.A.

Poniższy dokument prezentuje sposób przetwarzania danych osobowych przez firmę Fabryka „Wiertła Baildon” S.A.

Administratorem danych osobowych jest Fabryka „Wiertła Baildon” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Żelaznej 9.

Wdrożyliśmy procedury i rozwiązania techniczne, które zapewniają zgodność z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Procedury bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia techniczne i fizyczne chronią przetwarzane przez nas dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą, zmodyfikowaniem lub nieuprawnionym udostępnieniem.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:

 • Są nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
 • Są nam niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
 • Uzyskaliśmy zgodę od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe Klientów Fabryki „Wiertła Baildon” S.A.

Dane osobowe naszych Klientów, w zależności od sposobu komunikowania się z nami, rodzaju zawartej umowy i podmiotu nawiązującego współpracę, możemy przetwarzać w następującym zakresie:

 • dane pozyskane od Klientów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, NIP, dane firmowe, numer rachunku bankowego.
 • dane pozyskane automatycznie: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) informacje o sesji, w tym czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy), dane urządzenia łączącego się z naszą siecią bezprzewodową, oraz metod używanych do przeglądania strony.

Dane Klientów przetwarzamy w celu:

 • Sprzedaży oferowanych przez nas produktów,
 • Kontaktu z nami i zapoznania się z naszą ofertą,
 • Wykonania realizacji zawartej umowy,
 • Udostępnienia naszej strony internetowej,
 • Monitorowania aktywności odwiedzających naszą stronę internetową z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych,
 • Informowania o naszej ofercie produktowej, zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami odwiedzających naszą stronę internetową z wykorzystaniem profilowania na podstawie posiadanych danych Klienta w tym plików cookies (ciasteczek) oraz z wykorzystaniem narzędzi analitycznych,
 • Badania i analizy funkcjonalności serwisu i poprawy jego działania,
 • Windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • Wypełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych,
 • Przeprowadzania badań rynkowych, badań dotyczących satysfakcji klienta oraz kontroli jakości, marketingu bezpośredniego oraz promocji (wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód).

Czas przetwarzania danych osobowych Klientów jest zależny od celu przetwarzania i może wynosić:

 • W przypadku umowy, przez czas jej obowiązywania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą do czasu jej odwołania.
 • Dane przetwarzane w ramach realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez czas niezbędny do jego osiągnięcia.
 • W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego przez czas wniesienia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • Dane przetwarzane w wyniku naszych obowiązków prawnych przez czas wynikający z odpowiednich przepisów.

Dane osobowe Dostawców Fabryki „Wiertła Baildon” S.A.

Naszej firma realizując swoje procesy wspiera się usługami i produktami Dostawców zewnętrznych. Wymaga to od nas przetwarzania danych osobowych właścicieli przedsiębiorstw oraz ich pracowników.

Zakres przetwarzanych danych osobowych Dostawców zawiera: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, NIP, numer rachunku bankowego, dane rejestrowe.

Dane naszych Dostawców przetwarzamy w celu:

 • Poznania oferty.
 • Zawierania umów o współpracę.
 • Obsługi rachunkowej naszej firmy.
 • Wypełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych.

Dane osobowe Dostawców, w zależności od rodzaju dokumentu, przetwarzamy przez okres:

 • Dane znajdujące się w ofercie przez okres 60 dni.
 • Umowy przez okres obowiązywania, a po zakończeniu współpracy przez okres obowiązywania roszczeń.
 • Dokumenty finansowe przez okres 5 lat kalendarzowych, z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do prowadzenia działań kontrolnych, powiązane są z innym okresem rozliczeniowym, są wymagane dla udokumentowania ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe Pracowników Fabryka „Wiertła Baildon” S.A.

Dane osobowe Pracowników przetwarzamy zgodnie z zakresem wskazanym przez prawo: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), PESEL, NIP, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci Pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wizerunek, numer rachunku bankowego.

Dane Pracowników są przetwarzane w celu:

 • Wypełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych.
 • Udostępniania systemów informatycznych firmy.
 • Ewidencjonowania czasu pracy dla wyliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszej firmy.

Okres przetwarzania danych osobowych określa prawo i wynosi następująco:

 • Akta osobowe przez maksymalnie 50 lat licząc od dnia zakończenia stosunku pracy.
 • Dokumentacja płacowa przez 50 lat licząc od dnia jej wytworzenia.
 • Dokumenty pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów prawnych (np. emerytalnych, rentowych, podatkowych), nie krócej niż 5 lat.
 • W przypadku wyrażenia zgody przez Pracownika do czasu jej odwołania.

Dane Kandydatów do pracy w Fabryka „Wiertła Baildon” S.A.

Realizując proces rekrutacyjny nowych Pracowników lub przyjmując aplikacje do pracy w naszej firmie przetwarzamy dane osobowe Kandydatów.

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest zgodny z prawem lub obejmuje dane dobrowolnie udostępnione przez Kandydata: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres e-mail, telefon, wizerunek.

Dane są przetwarzane w celu rekrutowania nowych Pracowników do naszej firmy.
Dane przetwarzamy, w zależności od zgód wyrażonych przez Kandydata:

 • Przez czas prowadzenia rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 • Na potrzeby przyszłych rekrutacji na inne stanowiska do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane osobowe dotyczą, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od momentu złożenia aplikacji przez Kandydata.

Dane osobowe byłych Pracowników Fabryka „Wiertła Baildon” S.A.

Przepisy prawa zobowiązują nas do przetwarzania, w formie archiwalnej, danych osobowych naszych byłych Pracowników.  Zakres danych i czas przetwarzania jest taki sam, jak w przypadku zatrudnienia. Archiwizacja tych danych służy nam do udokumentowania historii zatrudnienia na potrzeby byłych Pracowników i jako dokumenty dowodowe w przypadku kontroli urzędów państwowych (np. ZUS, US).

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Osobom, których dane osobowe dotyczą mają w stosunku do swoich danych prawo:

 • Pozyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych.
 • Dostępu do przetwarzanych danych osobowych.
 • Sprostowania czyli poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które są przetwarzane.
 • Usunięcia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach (usunięcia danych gdy nie ma już uzasadnionego powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie lub wycofana jest zgoda).
 • Przeniesienia danych czyli uzyskania danych i ponowne wykorzystanie ich u innego Administratora.
 • Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu.
 • Ochronę przed automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.
 • Zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych oraz przysługującymi w związku z tym prawami osób, których dane osobowe dotyczą, można uzyskać kontaktując się na adres e-mail: baildon.wiertla@wiertla.pl.

Powierzenie danych osobowych

W ramach swojej działalności Fabryka „Wiertła Baildon” S.A. wspiera się zewnętrznymi dostawcami, których usługi i produkty są niezbędne dla funkcjonowania firmy. W związku z tym możemy powierzać dane osobowe podmiotom zewnętrznym – na przykład: dostawcy oprogramowania, hosting serwisów internetowych i poczty elektronicznej, usługi kurierskie, zarządzanie bazami danych, przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych, niszczenie dokumentów. Gdy korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych powierzamy wtedy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu. Nasi dostawcy są zobowiązani do posiadania odpowiednich zabezpieczeń dla przetwarzanych danych osobowych, zgodnych z obowiązującym prawem dotyczącym ich ochrony. Nasi dostawcy są związani  klauzulą poufności i mogą przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celach, które są określone w umowie.

Zapewniamy, że nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Oświadczamy, że nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Oświadczamy, że automatyczne przetwarzanie danych, w udostępnianych przez nas i wykorzystywanych przez nas serwisach i narzędziach służących do obsługi naszych Klientów (w tym profilowanie), nie wywołuje żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa istotnie na sytuację osób, których dane osobowe dotyczą.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy odpowiednio skonfigurować opcje dotyczące cookies w wykorzystywanej przeglądarce. Pliki cookies mogą być również usuwane ręcznie dzięki czyszczeniu historii przeglądanych stron w menu przeglądarki.

Marcin Salski – Prezes Zarządu
Katarzyna Regner  – Członek Zarządu
Paweł Bill – Członek Zarządu

Katowice, 01.07.2019