OGŁOSZENIE ZARZĄDU FABRYKI „WIERTŁA BAILDON” S.A.

Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000293100, działając na podstawie art. 395, art. 399 par. 1,  art. 402 par. 3 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) oraz par.26 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 12.30 w siedzibie Grupy Topex Sp. z o.o. Sp. Komandytowej
 w Warszawie ( 02-285 Warszawa ) przy ul. Pogranicznej 2/4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu oraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021 r.
 10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 11. pokrycia straty wygenerowanej przez Spółkę w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 12. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
  w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31.12.2021 r.
 13. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
  w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 1.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

                                                                                        Andrzej Brylczak – Prezes Zarządu                                                                                     

                                                                                         Katarzyna Regner – Członek Zarządu