OGŁOSZENIE ZARZĄDU FABRYKI „WIERTŁA BAILDON” S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000293100, działając na podstawie art. 395, art. 399 par. 1, art. 402 par. 3 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) oraz par. 26 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 września 2021 r. na godz. 12.00 w siedzibie „TOPEX” Sp. z o.o. Sp. Komandytowej w Warszawie ( 02-285 Warszawa ) przy ul. Pogranicznej 2/4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu oraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  c) pokrycia straty wygenerowanej przez Spółkę w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
  d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r.
  e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Marcin Salski – Prezes Zarządu
  Paweł Bil – Członek Zarządu
  Katarzyna Regner – Członek Zarządu