Informacja o uchwałach podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 21.09.2020 r.

Zarząd Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu 12.10.2020 r. do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana zmiana Statutu Spółki uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 września 2020 r.

Zmiana dotyczy dopisania do § 31 Statutu ustępu 5 o treści: ”Spółka wypłaca dywidendy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.

Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. w Katowicach w dniu 21.09.2020 r. podjęło także uchwały w przedmiocie:

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans

 i rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

– udzielenia wszystkim członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

–  dokonania wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27 , wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000008665, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.