Ogłoszenie zarządu Fabryki „Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

Zarząd Spółki Fabryka ”Wiertła Baildon” S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000293100, działając na podstawie art. 395, art. 399 par. 1,  art. 402 par. 3 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) oraz par.26 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 września 2020 r. na godz. 14.00 w siedzibie „TOPEX” Sp. z o.o. Sp. Komandytowej w Warszawie ( 02-285 Warszawa ) przy ul. Pogranicznej 2/4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu oraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • pokrycia straty wygenerowanej przez Spółkę w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r.
 • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Stojałowskiego 27 , zrejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej , VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS :0000008665, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki , poprzez dodanie w paragrafie 31 Statutu po ustępie 4, kolejnego o numerze „5” o treści: „Spółka wypłaca dywidendy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.
 3.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

                                                                                        Marcin Salski – Prezes Zarządu                                      

                                                                                        Paweł Bil – Członek Zarządu                                                

                                                                                        Katarzyna Regner – Członek Zarządu